Missió

El Col·legi de Dissenyadors d’Interiors i Decoradors de Catalunya a Lleida té com a objectiu, en primer lloc, fer complir la legislació vigent de caràcter professional. També com a col·lectiu ha de restar obert a l’evolució i la millora de la professió, sense oblidar que el Col·legi existeix en funció del col·lectiu professional i aquest té, en l’Assemblea General, la seva màxima autoritat.

Personalitat pròpia
La Constitució espanyola reconeix els col·legis professionals com a entitats de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i regulats per la llei específica de col·legis professionals.

Estatuts
Els estatuts del Col·legi, aprovats per l’Assemblea General, són d’obligat compliment tant pels professionals, estiguin o no col·legiats, com pels diferents àmbits de la societat que en sol·licitin els serveis: Administració Pública, entitats privades, particulars, etc.

Codi Deontològic
El Col·legi vetllarà pel compliment del Codi Deontològic de la professió entre els seus col·legiats.